Informace pro subjekt údajů:

Důvod zpracování údajů:

S odkazem na ust. § 11 Zákona o ochraně osobních údajů ( a od 25.5.2018 ) s odkazem na čl.12 GDPR sdělujeme, že zpracování osobních údajů uvedených ve vystavené faktuře je s odkazem na § 5 odst.2b) Zákona o ochraně osobních údajů ( a od 25.5.2018 )s odkazem na čl. 6 odst. lb a 1c)) GDPR nezbytný pro splnění smlouvy, jejíž, smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je dále nezbytně nutné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Doba zpracování - archivace:

Uvedené údaje na tomto účetním dokladu - faktuře slouží jen pro potřeby správce údajů a archivace podle Zákona o účetnictví § 32 bude po dobu maximálně 10let. Po uplynutí této doby správce tyto údaje zlikviduje.

Poučení pro subjekt údajů:

Podle článku 15 a 16 GDPR máte právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům a dále na opravu údajů uvedených ve fakturách po,dohodě mezi subjektem údajů a správcem. Dále se správce údajů zavazuje, že bude s údaji subjektu údajů zacházet tak, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů v rámci archivace.